Nabi Sözleri ve Hayatı

Bu sayfada şair Nabi 459 adet sözü ve hayatı yer almaktadır. Nabi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? Nâbi mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Nabi
Bu sayfada Nabi hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Nâbi sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz.
1641 senesinde Urfa'da doğan Yusuf Nâbi yokluk ve sefaIet iςinde yaşayarak büyümüş, 24 yaşındayken de İstanbuI'a gitmiştir. Burada eğitimine devam eder, şiirIeri iIe tanınmaya başIar. Paşa vefat edince ise HaIep'e gider. İstanbuI'da geςirdiği dönemde birçok önemli isimIe arkadaşIıkIarı oImuş, sarayIa da bazı iIişkiIer kurmuştur. Bunun da etkisiyIe, HaIep'te geςirdiği yıIIarda (yakIaşık 25 yıI) devIetin sağIadığı imkânIarIa rahat bir hayat sürdürmüştür. EserIerinin çoğunu HaIep'te geςirdiği bu yıIIarda kaIeme aImıştır. Daha sonra arasının da iyi oIduğu HaIep VaIisi BaItacı Mehmet Paşa sadrazam oIunca Nâbi'yi yanına aIdı. Bu dönemIerde Nâbi Darphane Eminliği, BaşmukabeIeciIik gibi görevIerde buIundu. Ayrıca, bazı kaynakIara göre Nâbi aynı zamanda çok güzeI bir sese sahipti ve müzik konusunda da fazIasıyIa başarıIı idi. "Seyid Nuh" ismiyIe bazı besteIeri oIduğu biIinir. Nâbi, İstanbuI'da 1712 yıIında vefat etti. sozkimin.com Кabri Кaracaahmed MezarIığı'nda MiskinIer Tekkesi'ne giden yoIun soI kenarında oIup, II. Mahmut ve II. AbdüIhamit tarafından tamir ettiriIdi. Nabi bazı kaynakIara göre espriIiydi.

Nâbi OsmanIı'nın duraklama devrinde yaşamış bir şairdi, idare ve topIumdaki bozukIukIara şahit oIdu.

Çevresindeki bu negatif olgular onu didaktik şiir yazmaya itmiş, eserlerinde devIeti, topIumu ve sosyaI hayatı eIeştirmesine neden oImuştur. Ona göre şiir hayatın, karşıIaşıIan sorunIarın ve günIük hayatın iςinde oImaIı, hayattan, insandan ve insanî konulardan izoIe ediImemeIidir. Bu yüzden şiirIeri hayat iIe aIâkaIı, çözümIer üretmeye çaIışan, yer yer nasihatta buIunan bir şairdir. EserIerinin herkes tarafından anIaşıIması ve hayatIa iç içe oImasını istemesindendir beIki de, kuIIandığı diI yaIın ve süssüzdür.

"Bende yok sabr-ı sükûn, sende vefadan zerre, İki yoktan ne çıkar fikredeIim bir kere."

Na ve bi kelimeIeri Farsça ve Araρça'da 'yok' manasına geImektedir. Bu beyitte Nabî mahIasının oIuşumunu beIirtmektedir.
kaynak: wiki
Nabi Sözleri ( 459 adet )
Kulaklarına bir küpe olsun diye ve sana akıllıca bir sermaye olması için / Nabi
Rükûya vardığında da dal harfi ortaya çıkar Bu söz Peygamber simdir, bilesin! / Nabi
Ey hayat denizinin en birinci incisi; ey güzel vasıfların seçkin örneği oğul! / Nabi
Bir şeyi ehlinden öğren ve bunu yaparken utanma Çünkü her şeyin âlimliği, cahilliğinden daha iyidir / Nabi
Bunun yerine kalbleri kazanmaya, hatır yapmaya çalış da Allah'ın Arş'ını harap etme / Nabi
Fakir, zekâtı almaktan kaçınırsa üzül, alırsa da memnun ol, sevin / Nabi
Bu yolla borçluyu cefaya sürükler ve zavallı dertliyi bir de halka rezil eder / Nabi
Sakın ilmin dış kabuğunda kalma Mânâların özüne ulaşmaya bak / Nabi
Seher vaktinde yatma da uyanık ol; o vakitte kendini af dileme seccadesine ada / Nabi
Böylece sen ölünce lütfunla ruhumu şad edesin ve bir dua ile beni daima hatırlayasın / Nabi
Asla oyuna rağbet etme ki gaflet elinde oyuncak olmayasın / Nabi
Misafire kıymeti ölçüsünde tazim göster ve misafirliğin şanına yakışır ikramda bulun / Nabi
Onlarla uğraşmak yerine insan gibi şöyle Allah'ın huzurunda işe yarayacak şeylerle meşgul ol / Nabi
Bu menfi şartların yanında müsbet hizmetler, halkın refah ve huzuruna yönelik gayretler olmuyor değildir İşte Nâbî gibi edib ve şairler; ilim ve hikmet ehli çeşitli şekillerde bozuklukların önüne geçme çabası içindedirler Hayriye bu hayırlı teşebbüslerden / Nabi
Nice dinsiz ve mezhepsizler görmüşüz ki her sözlerinde üç kere yemin ederler / Nabi
Böyle böyle laf taşıyarak akşama kadar bütün şehri baştan sona dolaşır / Nabi
Hile yaparak fitneler koparanlar, hayır için bir zerrecik bile ağızlarını açmazlar / Nabi
Gerektiği zaman da hiç geciktirmeden usta bir hekimin söyledikleri doğrultusunda çaresine bak / Nabi
Kıymetini bilip harcamayan için yüzsuyu, bengisudur ki Nil ve Fırat nehirleri onun bir damlasına bile susamışlardır / Nabi
Yaptığın hayrı sakın başa kakarak boşa giderme, Karşındakinin utanmasına meydan verme ve ancak kendin utan / Nabi
İşte böyle kişiler için sen bir çare ulaştıran ol, ki bu hareket altın tavan yapmakta daha iyidir / Nabi
Eğer gidişatını düzelttiysen ve Allah da sana malca nimet ve zenginlik verdiyse nimete nankörlük semtine sakın ayak basma ve hem fiil, hem de söz ile şükrünü eda et / Nabi
lebbeyk' sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir, giderler / Nabi
Onun vardığı yerde susar konuşmazlar ve 'Kendinizi kollayın münafık dedi' derler / Nabi
Üstadını bulduğunda derdinin çaresini ara Kabiliyetinin derecesini bir tart / Nabi
Böyle kişiler diğer insanlar tarafından ayıplanmış olurlar Yaptıklarından ellerine geçen ise, hayır ve bereketten mahrum kalmaktır / Nabi
Yoksa her yalan söz, aykırılıkların özüdür; zaten böyle söz de boş lakırtıdan başka bir şey değildir / Nabi
Bu meslek hakkında sadece sanılarıyla hareket eder, yoksa ehlinden öğrenmiş değildir Onun için cahilliğinden dolayı hastaları öldürür / Nabi
Gerekmedikçe hiç boşuna vücudunu yorma da, bedenini deneme tahtası yapma / Nabi
Bunları yaparsan dostların senden emin olamazlar ve adın anıldıkça senden nefret ederler / Nabi
Alacaklısı faizi de dahil, borcun ödenmesini istediğinde 'Kanun böyle emrediyor, ödeyeceksin' der ve yalancı şahitleri de yardıma çağırır Yani borcun faizini ödemekten aslını ödemeye fırsat kalmaz / Nabi
Gerçi çok konuşan hafiflik eder, boş konuşur; buna karşılık, dinlemeyi tercih eden ağır başlılık eder / Nabi
Ey babalık bağının seçkin meyvesi! Ey hayat denizindeki sadefin incisi oğul! / Nabi
Eğer yardımında karşındakini incitirsen yahut riya için yaparsan, bunun hayrı ne sana, ne de ona fayda etmez ve kaybolup gider / Nabi
Dine uyularak verilen zekât, malın tohumudur ve zekât olarak verilen mal, bu tohum, Allah katında kabul toprağına ekilmiş olur / Nabi
Misafir kaba saba bir kişi bile olsa sabır göster ve bir tatlı dil ile hatırını yap / Nabi
Cennet ve Cehenneme hayret edenlerden olma da onların sahibi olan Allah'a karşı inleyici bir âşık ol / Nabi
Dostunu bir latifeye feda etme ki, tuz ekmek hakkını ara yerden kaldırıp atmış olmayasın / Nabi
Hikmetler söylemede şekerler yiyenler 'Sabır, sıkıntıdan sonra gelen sevincin anahtarıdır' dediler / Nabi
Allah, cahillik için 'ölüm', ilim için 'hayat'tır dedi Sen de sakın ölü gurubuyla aynı durumda olma / Nabi
Riyakarlık meclisine aşağılık kişiler katılır, ondan elde edilen sonuç da fenalıkların yağmalanması olur / Nabi
Böylece iki topluluk sıkıntı ve üzüntüleri hedef olur Artık aralarında sulh bile olsa işin tadı kaçmıştır / Nabi
Yola çıkacaksan mutlaka Kabe yoluna git Gayesiz boşuna yapılmış bir yolculuk cehennem ateşine götürür / Nabi
İlim Allah'ın sıfatlarındandır ve dolayısıyla tüm sıfatların en yücesi ilim sıfatıdır, ilim her şeyin üstündedir / Nabi
Ey söz meziyetlerinin sayfasını okuyan, ey olgunluk mektebinden dersler öğrenen oğul! / Nabi
Zekât, senin ikbaline ve varlığına bir vesiledir Bunu da Allah tarafından sana verilmiş bir nimet ve lütuf kabul et / Nabi
Kabe yoluna git / Nabi
Başkalarının sıkıntısından o zevk alır Kimde bir keder görse kendisi sevinir / Nabi
Evine gelen misafir kim olursa olsun elinde bulunan her şeyle sofranı donat / Nabi
Sözünü mümkün olduğu kadar kısa tut ki, inci ve mercan gibi değerli olsun / Nabi
İslâm yapısının beş temeli hikmet ölçüsüyle yükseldi / Nabi
Anlatacaklarını bitirdiği zaman artık duramaz ve hızla oradan da ayrılır / Nabi
Kapını, fakirlerin boş dönmeyecekleri bir hale getir ve mümkün olduğu kadar ihsanda bulun / Nabi
Sana ayrılmış olan rızık elbette seni bulur Öyleyse açgözlülükten ele geçen yalnızca yüzsuyu dökmektir / Nabi
Hiç denizin sahilinde inci olur mu? Cevher istiyorsan elbette derinine dalman lâzım / Nabi
Ey ebedî yüceliğe doğru koşan; ey ümit geliniyle yüz-yüzelik süren oğul! İşlerinde acele etme, sabret Sabır kapı üzerinde duran, sıkıntılardan sonraki sevinç anahtarıdır / Nabi
Peygamber efendimizin (asm) insanlara telkini 'İlim Çin'de de olsa gidip alınız' hadîsidir / Nabi
Şu atasözü halk arasında meşhurdur ki: 'Hileci kişiler kolay kolay can veremezler' / Nabi
Kibir ve gurur insanın yaratılışında mevcuttur Bunlar müzmin bir hastalık ve bir nasır yarasıdır / Nabi
İlim öğrenmeye çalış ve bilgililerin bilgisi ol Resûl-i Ekrem efendimiz ilim öğrenmenin farz olduğunu söyledi / Nabi
Sende methedilecek ahlâk çoktur ve çok şükür, ben de o bakımdan zararda değilim / Nabi
Gerçekte devlet idareciliğinin davacısı çoktur, onun için o makamda senin kıymetini bilemezler diye korkarım / Nabi
Ağzını ve kulağını emanete sadık eyle Eğer sorsalar bile iyilikleri için inkâr et / Nabi
Eziyet ile kimsenin canını sıkma, gönüllerini yapmaya çalış, sakın yıkma! / Nabi
Kalbinde hileye sakın yol verme Budala olabilirsin, saf olabilirsin, ama sakın pinti olma / Nabi
Ta gecenin karanlığı uzadığı bir vakitte güneşin parlak yüzük taşı, senin ağzına mühür vurur, yeme içme kesilir / Nabi
Allah, lütfunu herkese karşılık beklemeden verir Kulun mülkiyeti ise arada yalnızca bir vasıtadır / Nabi
Bu ne ikbal, bu ne saadet ve ne mertebedir ki Allah'ın evini tavaf edersin / Nabi
Sebepsiz yere insanlarla kavga etme ve aşağılıklara karşı yüze gülme siperini terketme! / Nabi
Fukaraya merhamet nazarıyla bak Sertlikle konuşma, cömertlik et / Nabi
Varlığın yüzünün süsleyicisi ilimdir Var ile yoku bilme yolu, yine ilimdir / Nabi
Senin elinden bir açın doyması, nice camiyi tamir ettirmenden yeğdir / Nabi
Allah seni bu tür işlerden koruya Temiz kalpli ve rahat canlı olasın ey oğul! / Nabi
Büyüklük ve ululuk, Allah'a aittir, kullarda bu sıfatlar bulunmamalı / Nabi
Cennet ümidi ve Cehennem korkusu ile çalışma Ey gerçeği gören kişi! Cennet ve Cehennemin asıl sahibini isteyip bul / Nabi
Ne kadar ululuk ve maddi üstünlük bulsa da câhile mevki ile yücelik gelmez / Nabi
Boşboğaz ve aşağılık birçok kişiler vardır ki söz taşımak için hızlı hızlı solurlar, koşarlar / Nabi
İlimlerle kendini donat / Nabi
Ey yol ve yordamın üstün vasıflarının bakış dikicisi, ey red ve kabulün manzarasına bakan oğul! / Nabi
Artık kendi nurun parlamaya başlar ve kötü amellerin gece karanlığına gömülür, affedilir / Nabi
Dili bir kurşun; haşin ağzı da bir tüfek Bir nefeste savaş kıvılcımları koparır / Nabi
Cehalet insana bir belâ zindanıdır ki içine düşenler ondan kurtuluşun yüzünü görmez / Nabi
Söylediğin az, mânâsı çok olsun ve asla kimsenin gönlünü incitmesin / Nabi
İlim cevherini sana bağışlayan Allah, sana ilmi; ona da cehaleti uygun bulmuş / Nabi
Eğer devrinde mürşid-i kâmil bulunmazsa, sana Kur'an bir mürşid olarak yeter / Nabi
ŞAİR NABİ'DEN OĞlUNA NASİHAT (HAYRİYE) / Nabi
Şeytanın bayrağını yükseltici olma ve insanları birbirine düşürme / Nabi
Anla ki 'Namaz kılmayan kişi, hiç âdem olur mu?' sözündeki sırlar sana açılır / Nabi
Ey harikulade ruh oğul! İnsan olup bunu anlayabilirsen, secdeye kapandığında da mim harfinin daire şekli görünür / Nabi
İlmin dış kabuğunda kalmak, kuşun tek kanatla uçmaya kalkması gibidir Onun için sen de ilmin dışında kalmayıp içine doğru yönel / Nabi
Âlemlerin övüncü, Peygamberler sultanı Hz Muhammed (asm) dedi ki 'Bir ağızdan yalan söz çıktığında O / Nabi
Kendini ara, bul! Sen kimsin? Kim olduğunu idrak et ki iki âlem sana apaçık görünsün / Nabi
Öyleleri de vardır ki fakirlik köşesinde ayaklar altında kalmıştır da bir şey isteyip dilenemez / Nabi
Bendeki özelliklerin ve şahsî erdemlerin hepsi sende aynıyla mevcut / Nabi
Ey Allah'ın yarattıklarını temaşa eden oğul; ey akıllılık ticarethanesine dünyaya nazar eden oğul! / Nabi
Edep insanın süsüdür / Nabi
Gece gündüz şerefli mukaddes, ilimlere çalış ve hayvan gibi cahil kalma da ilim öğrenen ol / Nabi
Ey babasının canı! İstediğim, bunların her zaman kulağında küpe olmasıdır / Nabi
Herkesin sözünü sadakatle ve dostça söylenmiş sanma; lakin herkesi de iki yüzlü kabul etme / Nabi
Minnet ile olan nimeti yeme, hatta kokusunda minnet olan gülü bile koklama / Nabi
Utanma duygusu ve edeb sende mevcut iken elbette bunlar senin saygınlığına sebeptir / Nabi
Fakirlik seni hiç korkutmasın ki, nimetin sahibi olan Allah, hiç kulunu aç bırakır mı? / Nabi
Böyle olursa latife ne güzel Eğer böyle olmazsa onu terketmeyi amelin hayırlısı say / Nabi
Kimseye büyüklük taslama / Nabi
İhsanda bulunarak çocukları sevindir Gönüllerini alarak kalplerini mamur et / Nabi
Gammaz, bedava gönüllü olarak kedere bulaşmıştır, başkasında gördüğü bir dert ile ortak olmuştur / Nabi
Nice insanlar yardım istemekten utanırlar Senin vazifen bu durumda olanları arayıp bulmaktır / Nabi
Bu fani dünyada fakirler olmasa acaba sen zekâtını kime verirdin? / Nabi
Gaflet elinde oyuncak olma / Nabi
Her kimin ki işi büyüklenme olsa, gidişatı ve hareketleri başkaları tarafından hazmedilmez / Nabi
Yalan ve aslı olmayan şeyi sakın söyleme ki kendi söz sabahında parlaklık olsun / Nabi
Ey parlak ay gibi olan oğul! Eğer namaz kılacak olursan elif gibi düzgün durmalısın / Nabi
Edep insanın süsüdür Edepsiz ise şeytanın arkasından gidendir / Nabi
Tutalım ki merteben dokuzuncu kat göğe çıkmış olsun, sonuçta yine de Allah'ın alelade bir kulusun / Nabi
Seni yüzüne karşı söz söyleyerek övüyorlarsa, o sözlerin uyuz hastalığından bir farkı yoktur / Nabi
Sertlik ve kabalıkla halkı kapından kovma Kimseye el ve eteğini öptürme / Nabi
Bunlardan bir çoğu, güya kerametlerinin şöhretine parlaklık vermek için yalan rüyalar uydururlar / Nabi
Ne duyduysa tamı tamına nakleder; hatta birazını da kendi kesesinden uydurur / Nabi
Sana ihtiyaçları oldukça onlara yardım et, civarını düşkünlerin sığınacakları bir yer haline getir / Nabi
Bunlar samimi dostlar için nefret sahibi olur Sonunda mutlaka bir kötülüğe sebep olur / Nabi
Sokrat'ı bile kendinden küçük görür Hatta Bokrat'ı kendi talebesi kabul eder / Nabi
O kötü kişi ne utanmaz ve arlanmazdır ki, yalan ile ağzını pisletir / Nabi
Evin sahibi senin olasıya kadar gece gündüz çalış ve bunun için pervane ol / Nabi
Edep meselelerini öğreten hoca, mecliste söylenenlerin hepsine 'Emanettir' dedi / Nabi
Onun yaptığı bozgunculuk dillere düşer ve bu arada kendisi de satılır gider / Nabi
Kulak kâsesine giren sözleri tellallık yaparcasına ona buna satma / Nabi
Âmâ o kişidir ki hakikat kapıları kapandığı zaman varlıkları hakikatleriyle göremez / Nabi
Hazret-i Allah hâzır ve nazır, her yerde daima mevcud ve her şeyi görücü iken, sakın Ona karşı edebini terketme / Nabi
Ah o hilekarlık ve düzenbazlık! Aman ne kadar da istenmeyen birer iştir Onları yapan kişiye kazandırdığı ise sadece ortalığı karıştırmaktır / Nabi
Kırların taze fidanlarının salınışları, insanın gönlünde keder bırakmaz / Nabi
Fakirlere lütuf ve ihsanda bulunduğunda riyakâr davranmamak da ayrıca teşekküre değer / Nabi
Kur'an okumak, zikredip salavat getirmek varken vaktini oyuna harcama / Nabi
Er kişi yalana tenezzül etmez / Nabi
laf taşıyıcı, bir sirke tulumuna benzer ki söz taşımazsa çatlar gider / Nabi
Güzel sesli bülbülün nağmeleri, insana can bağışlar / Nabi
Bu, Allah'ın hikmet rabıtasıdır, kudretin adilce verdiği kısmetidir / Nabi
Allah'ın verdiği nimete şükretmesini bil ki ekmeğin ve suyun ziyadeleşsin / Nabi
O mânâ sultanı Peygamber Efendimiz 'lüzumsuz ve malayâni boş söz söylemeyi terketmek dinin güzelliğidir' dedi / Nabi
Sohbeti başkalarına nakletmek bozgunculuk çıkarır Samimi dostlukların sebeplerine kıtlık verir / Nabi
Huyca zengin, alışkanlıkça alçakgönüllü ol da böylece kurtuluş gülistanına kök sal! / Nabi
Fakirlik olmayınca zenginliğin güzelliği ve çekiciliği kalmaz İşte Allah bunu böyle yaratmış / Nabi
Rızkı veren Allah'ın sana ayırdığına gönlünü bağla, razı ol ve her ne verdiyse ona kanaat et / Nabi
Yaptığın hayrı başa kakma / Nabi
Huyca zengin ol / Nabi
Çalış ve gayret göster ki git gide bunun hikmetini anlayacaksın / Nabi
Eğer fukaraya ihsanda bulunursan bunu gizli yap ve yardım ettiğini yalnızca Allah Teâla bilsin / Nabi
Ey can güllüğünün taze yetişmiş gülü! Ey bilgi ve anlayış dimağını kokularla donatan oğul! / Nabi
Fakirlerin hakkını kesme Senesi geldikçe zekâtını ver / Nabi
Bu nimetten sen de yiyip istifade edesin ve 'babamın yadigârıdır' diye anasın / Nabi
Her işin düğümünü çözen sabırdır Karanlık gece bile sabreder de sabaha erişir / Nabi
Şeytanın bayrağını yükseltme / Nabi
Malının zekâtını vermezsen bereketi kalmaz ve o nimet sende fazla durmaz / Nabi
İnsanlarda bir dil, iki kulak vardır Öyleyse sen de bir söyle, iki dinle / Nabi
Çatık kaş ve karışık alın, suratını buruşturmak, iyi ahlâka hiç de uygun düşmez / Nabi
Oruç bir rahmet sofrasıdır / Nabi
Sakın mertebe ve makam sarhoşu olma; Allah'tan gelen kötü şeylere de karşı durmaya çalışma / Nabi
İlim, büyüklük ve mertebenin güvenliği ve koruyucusu; ilim, doğruluğun ve talihin kopmayan bağı / Nabi
Büyüklenen kişilerle oturup konuşma Bu tip kişilerden daima kaçın / Nabi
Sakın kimseye büyüklük ve kibir satma ki kimse de seni saymamazlık yapmasın / Nabi
Cefa ve sitem işini terket Aman ha! Kerem et de kötü bir iş olan kalb kırıcılık yapma / Nabi
Kasten yapılmış keskin başlı kırıcı bir latife, dostlarını ağzına kadar dolu bir çekişme içine sürükler / Nabi
Söylediğin söz, gönül bağından yeni koparılmış bir gül olmalı, onu duyan da içindeki mânâ ile bülbül olmalı / Nabi
Allah seni Kendisini bilmen için ve Ona candan kulluk etmen için yarattı / Nabi
Sancıların olmaması için sana Peygamberimizin gösterdiği doktorluk kafi Zira Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın hekimliği ilgilendiren tavsiyeleri şifalı bir tıbdır / Nabi
Peygamber mide için 'hastalıkların evi' perhiz için de 'çarelerin başı'dır dedi / Nabi
Ve o mal sahibi ne saâdetlidir ki bin yere azık gönderir / Nabi
Gerçi şükür kelimesi herkesçe bilinir, herkes şükreder, ama sen yine de can u gönülden şükret / Nabi
Hastalığı, kişinin nabzını yoklayarak anlayabilmeli ve şehadet parmağı, yoklamak suretiyle hastalık casusu olmalıdır / Nabi
Ey sadefin kulak süsleyen incisi! Ey şeref hanedanının hayırlı halefi oğul! / Nabi
Yüzüne karşı yapılan övgü ve medih, elbette gösteriş pisliğine bulaşmıştır / Nabi
Zarif kişilerin latife dedikleri şey, yerinde söylenmiş cilveli güzel sözdür / Nabi
Ancak sana ikram eden gerçekten sadık dostun olursa ve külfetsiz karşılıksız ikramda bulunursa kabul et / Nabi
Kimse senin suratından muzdarip olmasın! Bütün dünya iyi huyunun esiri olsun! / Nabi
Yeşilliklerin, kırların kırmızısı, sarısı ve beyazı hep o yeşillikleri ortaya çıkaran Allah'a işarettir / Nabi
Değer ve yücelik rabıtası ilimdir Gönül berraklığı ve ağırbaşlılığın sebebi ilimdir / Nabi
Hayriye'nin yazıldığı dönem (1700) Osmanlının inişe geçtiği yıllara rastlar Saraya Valide Sultanlar hâkim olmuştur Yeniçeri kazan kaldırıp isyan etmektedir Halk bu kargaşadan oldukça payını almaktadır Devlet idaresinde kaht-ı rical yaşanmaktadır, yetersiz / Nabi
Zimmetinde bulunana ve himmete vade vermeyi borç bil Vadettiğinden geri dönmeyi kişiliğine kusur say / Nabi
Doktorlar, çeşitli ilimleri görmeye muhtaçtırlar ki her birinden bir parça nasip alsınlar / Nabi
Bu kuralı daima göz önünde bulundur ve sakın bunların derecesini arttırma / Nabi
Onu ateşlemeye başladığı zaman, birini de bozgunculuk için saklar / Nabi
İlmi ehlinden öğren / Nabi
Kimse ile inatlaşma ve kimseye ayak direme ki bunlar, düşmanlık ateşini tutuşturur! / Nabi
Oruç, Allah'ın kullarına bir lütfudur Orucun mükâfatını bizzat Allah verir / Nabi
Zemzem suyu ferahlık verici bir ilaç gibidir Ondan içen suçlu kullara şifa verir, günahlarından arınmalarını sağlar / Nabi
Hem gizli gizli ve çok çok şükret; hem de aynı şekilde ihtiyaç sahiplerine ihsanda bulun / Nabi
Cancağızım! Hele ne yaparsan yap da, tek kalb kırıcı ve kesin dilli olma / Nabi
Adına hekîm denilmeye layık, gerçek doktorlara hazık, usta hekim denir / Nabi
Sende kibir ve gurur göründüğü zaman Allah, boyunu ikiye büker, sırtını yere getirir / Nabi
Allah'ın insanlara gerçek bir lütfü olan nefes hazinesi adi hevesler uğruna harcanırsa yazıklar olsun / Nabi
Rızkına kanaat et / Nabi
Kimde bu sıfat yerleşmişse, o kişi sıkıntı diyarında başıboş biri haline gelir / Nabi
Dilini sözler için bir cadde eyleme de, sana laf taşıyıcı demesinler / Nabi
O mânâ hırsızı ve haber casusu; sohbetin hepsini sabırsızca ve anında başkalarına aktarır Allah kimseye böyle bir huy nasip etmesin / Nabi
Kimsenin ayıbını yüzüne vurma; bir kişi ayıplı da olsa onun sözünü sonuna kadar dinle / Nabi
Kimseyi kötüleyip dedikodusunu yapma Bunu yapmak akıllı kişiler için bir ayıptır / Nabi
Üzerinde zekâta ait olan bir tanecik bile bırakma Zekâtını ver ki malın bereketi ve hayrı olsun / Nabi
Bir başkası için vâsi, kefil ve vekil olup haksızlık yüzünden dünya ve ahirette zelil olma! / Nabi
Böylesi, tıbba ait birkaç deyim öğrenmiş ve kendisini adeta Eflatun yerine koymuştur / Nabi
Senin yüzünden ihtiyaç sahiplerinin sevinmesi ne büyük saadet, ne büyük yücelik, ne büyük devlettir / Nabi
Gerçi onları bilmek bilmemekten iyidir, ama bunlarla uğraşmak da boşuna ve gereksizdir / Nabi
Ey iyilik sahibi olan kişi! İmanlı kişilerin ırzı, malı ve kanı, insanlara Allah'ın birer emanetidir / Nabi
Sonra da yalanını tasdik ettirmek için yemini, sözün doğruluğu hususunda sıkıca bağlanmış bir kemer haline getirirler / Nabi
Kimseye kin ve düşmanlık gütme İyi geçinmeyi terk etmeyi de âdet edinme / Nabi
Eğer İslâmın değerini gerçekten anlayabilseydin, namazı kılmak için bir an bile gecikmezdin / Nabi
O ne saadettir ki dudağın kapalı olduğu için, yeme-içme olmadığı için bütün beyhude işlerden uzaklaşmışsındır / Nabi
Tavla ve satranca gönül bağlayıcı olma ki bunlar insana sıkıntı sermayesi olurlar / Nabi
Bir söyle, iki dinle / Nabi
Dağarcığında her ne varsa hemen boşaltıverir Heybesinin hemen başını aşağı getiriverir / Nabi
Gerçi senin yaşındaki çocuklar bunu anlayamaz, ama yine de sana bu sırrı açıklayayım / Nabi
Söylediğin sözü tekrarlama, bir şeyi iki defa söyleme / Nabi
İlaç şişesi görse, şarap şişesi sanır Hacamatçı kabını görse, su kâsesi sanır / Nabi
Ancak gayesi, düşmanları ortadan kaldırmak olan yalanı söylemek kötü değildir / Nabi
Peygamberler mesleğini kabul et ki Peygamberimiz böyle yapmakla emrolunmuştu / Nabi
Kalbinde hileye yol verme / Nabi
Bunlardan biri, güzel yaratılışının kokusudur Edebe dair alametler ise sende yaratılıştan mevcut / Nabi
Bundan daha iğrenci, nice hırsız ve kötü kişilerin yalanları ile âdeta veli imiş gibi hareket etmeleridir / Nabi
Kendin için ayıp olan bir şeyi aklından bile geçirme, elinde olduğu müddetçe sakın başa geçme, idareci olma / Nabi
Aslı olmadığı halde takva ve doğruluk satanlar iki âlemde kurtuluş yüzü görmezler / Nabi
Öğütlerin yazılış sebebi / Nabi
Doktor, hastaya sıhhat rehberi olmalı; aksine hastalığını kuvvetlendirmemelidir / Nabi
Hatır yıkmak günahların en büyüklerindendir, hatta bütün günahların en kötüsüdür / Nabi
Dere kenarında yeşillikler ne güzeldir, yasemin renkli selvilerin cilveleri ne hoştur / Nabi
Vardığın meclis doğru yolda insanlarla dolu olmalıdır, fesat ve kötülük kumkuması olmamalıdır / Nabi
Fakirliği ve zenginliği yaratan Allah, zekâtı da fakirlere tahsis etmiş / Nabi
Hayriye, şair Nâbî'nin aruz vezniyle yazdığı manzum bir öğüt kitabıdır Bir divan edebiyatı şairi olan Yusuf Nâbî, daha çok bu eseriyle tanınır Şair bu eserini oğlu Ebü'1-Hayr Mehmed Çelebi adına yazar ve muhatap da oğludur Kitap kendi dönemi için olduğu k / Nabi
Allah'ın verdiği ile yetinip evciğinin köşesinde rahat yaşamak hoştur / Nabi
Bunlar şeytanın işlerine yol gösterir, bu işin cezası da zindandır / Nabi
Ayıp, yüzlerce ayıp ki Müslüman bir kişi, söz terazisini bozsun / Nabi
Dedikoduculuk ve başkasını kötülemenin lüzumu ve lezzeti yok Üstelik günahı, diğer suçlardan da fazla / Nabi
Gözünü ve gönlünü zengin tut lütfen açgözlü ve aşağılık olma / Nabi
Günahlardan minnetsizce yıkanıp temizlenmek için Altın Oluktan rahmet dökülür / Nabi
Ey isteklerimin sevinç artıran çerağı! Ey Aziz ve Celil olan Allah'ın bağışı oğul! / Nabi
Oruç, Cennet nimetlerinin yol göstericisidir Böylece oruçta yeme içmeyi terketmek bir rahmet sebebi olur / Nabi
Dünya mihnetinden emin olmak için böyle kişilerin yüzüne gülmekten daha sağlam bir kale olamaz / Nabi
Sakın kimseye karşı iddiacılıkla direnme! Böylece inatçılardan Settâr (ayıpları örtücü olan Allah) seni saklar! / Nabi
Öfke, hiddet ve kin gösterme! Kimseye alnını kırıştırarak bakma! / Nabi
Gerçi davete icabet etmek gerekir, ama davet, kötülük ve dedikodudan da emin olmalıdır / Nabi
Arafat'ın o berraklığı ve ter temizliği, satır satır günahların affı için berat yazmaktadır / Nabi
Tedbirlice ve denenmiş şekillerde ilaçlar vermeli ve asla cahillikle insan yaratılışını bozmamalı / Nabi
Bu işlerdeki inceliği anla ki aslında yaptığın hayır senin kendinedir / Nabi
Bir şeyi bilmek, sorulduğu zaman 'Ben onu bilmiyorum' demekten daha güzel değil mi? / Nabi
Yolu yordamı iyi huylulukla göz önünde bulundur da hayatının nasıl tazeleşiverdiğini gör / Nabi
O soysuz, böyle halkın arasına düşmanlık bırakır ve o huyu; evladı ve neslinde de fasılasız devanı eder / Nabi
O söz, gül kokusu gibi gönülleri açmalı ve gönüllerden kinleri gidermeli / Nabi
Sabır ile düşmanlar dost; yol kesiciler yol gösterici olur / Nabi
Ey salınan ruh gibi güzel olan oğul! Mümin olan kişiye hekimlik ile din bilgilerini öğrenmek farzdır / Nabi
Allah yolunda ilim yapmış uğurlu kişiler, can verirler, ama yine de Allah adı vererek yemin etmezler / Nabi
Hiç Yüce Allah, mamur birer ev olan kalblerin harap olmalarına razı olur mu? / Nabi
Sana takdir olunmamış rızık ele geçmez; sana ayrılmış olan da asla başkasına gitmez / Nabi
İslâmın beş temeli / Nabi
İnsanı ölüm içkisiyle sarhoş eder de zavallının ömür ağacını kırıverir / Nabi
Orada günahtan kararmış defterler yıkanmış, paklanmış ve orada günaha esir olanlar azat olunmuştur / Nabi
Gece sabırla sabaha kavuşur / Nabi
Cahillik ile ebedî hayattan mahrum olma ve iyi ile kötüyü ilim vasıtasıyla birbirinden ayır / Nabi
Yaratıcı olan Allah'ın sıfatlarına sınır olmadığı gibi ilmin şerefine de bir son yoktur / Nabi
Hele alacaklısı da şer bir kişiyse, her gün kafasını düşünce ve kederlerle doldurur / Nabi
Sadakadan elde edilecek sevabın sınırı yoktur Nitekim bunu kuvvetlendiren bir çok da ayetler vardır / Nabi
Borçlu kişinin vücudu sıhhatli, ama içi hastadır Borçlu, alacaklısının karşısında da boynu bükük bir köledir / Nabi
Eğer Allah'ın takdiri, seni onun yerine fakir yaratsaydı, bunu değiştirmeye gücün yeter miydi? / Nabi
Eğer altını ve gümüşü harman etsen; ekmek, pirinç ve yağın yerini tutmaz, altın ve gümüşü dişlerimizle yiyemeyiz / Nabi
Konu komşuyla iyi geçinerek onların hakkını gözet! Kimse senden incinmesin! / Nabi
Günümüz şartları ve gidişatı gözününe getirilirse, tarihin tekerrür ettiğini göreceğiz Üç asır önceki Osmanlı toplumu ile günümüz Cumhuriyet toplumu aynı dertlerle muztarip ve aynı tedavi şekillerine muhtaç haldedir Hayriye'den yaptığımız seçmeler bu çerçevede gözden geçirilirse herkes kendi derdine derman bulacaktır / Nabi
Nerde bir hasta görse pervasızca hemen nabzına yapışır, tabiî tutacağı yeri bilmeden / Nabi
Borçlunun borç vadesinin gelmesi, ona canını teslim edeceği anın gelişi gibidir Borcunu veremediği için çarptırıldığı hapis cezası ise ölülerin mezarı sayılır / Nabi
Malını muhtaçlardan esirgeme Allah'ın sana verdiği nimetten açlara ve yoksullara yedir / Nabi
Utanma duygusu iman nurunun süsüdür Utanmazlık ise dünya ve ahirette ne yaman şeydir / Nabi
Oruç gizli tutulan gizli bir ibadettir Onun için asla oruca riya giremez / Nabi
Bir susuza su vermen, her yıl Kabe'yi ziyaret etmenden daha hayırlıdır / Nabi
Bu öğüdümü kulağına asılı bir küpe eyle: 'Sakın kimseye fazilet satmaya kalkma!' / Nabi
O kul da Allah'ın ihsanına muhtaçtır ve Allah'ın bağışına bağlanıp kalmıştır / Nabi
Lakin yine de onun bir ucu kavga ve kötülüğe çıkar Onun için sen yine de onu tevazu ile savuştur / Nabi
Allah'ın yaptıkları hakkında gözünü dört aç ve gör ki O, ölü toprağı, bahar mevsiminde yağmurlar ile tekrar diriltmiş / Nabi
Ayrıca sadaka vererek de zekâtını tamamla Bir mal için zekât kök, sadaka ise dalbudaktır / Nabi
Kimseye sertlikle cevap verme, bilakis lütuf ve yücelikle hitap et / Nabi
Bir şeyden habersiz olan câhil nerde; her şeyi bilen nerde! Hiç gören ile âmâ bir olur mu? / Nabi
Borçtan çok sakın / Nabi
Hasta olmadıktan ve vücudun halsiz kalmadıktan sonra Ramazan orucunu sakın geçirme / Nabi
Tek başına bir lokmaya ağız açma, yediklerinden onları da faydalandır / Nabi
Rüzgâr gibi her yere girip çıkma, güneş gibi de her kapıyı dolaşma / Nabi
Kimseyi eziyet ile incitme! Hatta sana eziyet etse bile onu azarlama! Dostlarına yar ol, yük olma! Kötü huy ile kalplerini kırma! / Nabi
Oruç bir rahmet sofrasıdır Oruçlu için ise nurdan bir elbisedir / Nabi
Çok yemin edenler imanlı kişiler değildir Hatta üst üste ettikleri yeminler de yalancılıklarının şahididir / Nabi
Bazan yeşillikle dolu yerlerde dolaş ve Allah'ın rahmetle ortaya koyduğu esere bak / Nabi
Baharda gezintiye çık / Nabi
Haksızlık, nifakçılık, sözünde durmama, dedikoduculuk, kötü düşüncelilik ve kötü ahlak Hepsi, cehennem ehlinin sıfatıdır ve imanlı kişiler için kötü hareketlerdir / Nabi
Yaptığın her şey kullara yakışır şekilde olsun Allah'ı gücendirecek bir şeye sakın elini uzatma / Nabi
Öyle kötü meclisler sana bir oyalanma yeri olamaz, oralar senin namusuna leke düşürür / Nabi
Zekâtını verdikçe Allah'ın emri üzerinesin ve Allah senin o malının birine on verir / Nabi
Ey oğul! Başkalarının evine davetsiz olarak gitme! Hatta her davet edildiğin yere değil, hürmet ehli olanların evine git / Nabi
Hele hele yetimlerin ve kimsesizlerin yaralı gönüllerine merhem olursa / Nabi
O acizin lütfedecek hali mi var, yahut sana bağışlayacak malı mı var? / Nabi
Secde için alnını yere koy da yeryüzünde gerçek saltanat ne imiş bir gör / Nabi
Malın telef olması, zekâtını vermemektendir Ayrıca zekâtı vermemek bazı musibetlere de hedef olur / Nabi
İçinde hekim olmayan bir şehirde oturmak caiz olmaz / Nabi
Nitekim yürünüp geçilen yer, evin dışıdır Oturulup durulacak yer ise o evin içindeki halvettir / Nabi
Halkta Allah korkusu azalmıştır, onun için, baltalama ve inkâr, hemen hazırdır / Nabi
Malını muhtaçlardan esirgeme / Nabi
Misafirin arzusunu yerine getirmek elinde değilse o garibi küstürmeden geri çevirmeye çalış / Nabi
Sakın böylesi kötülüklere bulaşmayasın ki iki cihanda rahat olasın! / Nabi
Ayrıca çekişme, bozgunculuk ve fitne koparır; hatta belki de vuruşmayı doğurur / Nabi
Onun ahiretteki tek işi inleyiş ve çığlıktır Çünki Allah 'Fitne çıkarmak, adam öldürmekten daha şiddetlidir' buyurdu Nice eşekler, nice haber ve hadiseler için ağızlarını ve kulaklarını bunlara vakfetmişlerdir / Nabi
Hangi bayındır yer ki orada tıb bilgisi yoktur; orada insanlar ölümü hak etmişlerdir / Nabi
Onun derdi ya para yahut şöhret kazanmaktır Yoksa hekimlik arada yalnızca bir vasıtadır / Nabi
Allah'ın kullarını aç, elbiseye, ekmeğe ve yiyeceğe muhtaç görünce ihsan kapısını sakın kapatma ve sana hacetini bildireni sakın geri çevirme / Nabi
Gül bahçesi taraflarından akan o tatlı sular, coşku kuşuna kanat ve telek yetiştirir bitirir / Nabi
İlim, sahili olmayan bir denizdir ki onun içinde âlim geçinenler gerçekte cahildir / Nabi
Borç kültürlü insanları aptal eyler, hatta kişiyi, kahramanların en kahramanı bile olsa kadın gibi korkak eyler / Nabi
Sana hürmet gösterilirse ne güzel; sana hürmet göstermeyen cahil ile de sakın takışma / Nabi
Böyle yapmazsan zaten rahat edemezsin Âlemin övüncü olan Peygamber dedi ki: 'Hikmetin başı yüze gülmedir' / Nabi
Misafire ikram et / Nabi
Lâkin babanın bu söyledikleri de evladına fazladan bir tesirde bulunsun / Nabi
Öyle bir ilim şehrini arayıp bul ki kapısı Peygamber'in (asm) damadı Ali olsun / Nabi
Asla kimseyi cahillikle suçlayıp da Allah'ın yarattığı bir insanı ayıplandırma / Nabi
Bu kişilerin kazandığı ve ele geçirdiği tek şey kötü şöhrettir Üstelik günleri de gam ve sıkıntı içinde geçer / Nabi
Rızkı hikmetle veren Allah, senin halini bilir ve rızkını, ihtiyacın olduğu anda gönderir / Nabi
Ey babasının canı! Eğer sana birisi birşey verirse sakın alma, doygun ol / Nabi
İnsanı hakikate yaklaştıran, Allah yolunda yüce mertebelere ulaşan kişilerin temiz nefesleri, sözleridir / Nabi
Söylediğin az, manası çok olsun / Nabi
Rehinsiz ve kefilsiz sakın kimseye mal verme ki, sonra bu hususta anlaşmazlık çıkar / Nabi
Borçlanmamak için elbiseni ve çulunu satsan daha iyi Borçsuz olarak aç ve çıplak yatmak, borçlanmaktan iyidir / Nabi
Nice insanlar var ki yalan söyleyip aslı olmayan şeyler anlatarak övünürler / Nabi
Sözü ne kısa, ne de uzun söyle Sözün ne zaman söylenmesi gerektiğini iyi ayarla ve sözünde ne hafif ol, ne ağır / Nabi
Bu vadiye düşen kişi iflah olmaz Onun kötü hastalıkları düzeltilmez / Nabi
Kötü iş için adımını atma ve bir elin daima hayırda olsun! / Nabi
Ta ki bir an önce başkalarına yetiştirmek için oturamaz ve yeni getirdiği dedikodu haberini söylemedikçe duramaz / Nabi
İhramlar içindeki hacıların oluşturdukları gümüş halkanın üstünde Rahmet dağı bir yüzük taşı gibi durur / Nabi
Misafirin gönlünü boş kuruntulardan kurtar İsteğinin yerine getirilmesi için imkânlarının hepsini kullan / Nabi
Allah'ın sana bahşedeceğine güven ki rızkın, sana kavuşmak için senin ona olan aşkından daha büyük âşıktır; sen ona yürürken o sana doğru koşar / Nabi
Gerçi sebebi terkedip bağışta bulunmamak sevap değildir, ama sebep, müsebbibsiz hiçbir işe yaramaz / Nabi
Boşboğazlığı ve ikilik çıkarmayı alışkanlık edinme ki bunlar bağlılık sarayını berbat ederler / Nabi
Kötü huy, kötü alışkanlık ve kötü meşreb, sahibini, ebedî olarak istenmeyen kişi yapar Başkaları ondan kaçarlar / Nabi
Nâbî'nin Ogluna Verdigi Ögütler / Nabi
Tecrübesiz ve deneyimsiz bir heveskâra, gerçek doktor denmez / Nabi
Elin göğsünde bekle ve derviş tavrında ol! Böylece gam yemez ve dertsiz tasasız olursun! / Nabi
İrfan ve olgunluk metaını teraziye koyan bilgeler dedi ki: 'Çok söz ancak Kur'an'a yaraşır' / Nabi
Ahlâkça iyi yaratılışlı ve meşrebce geniş olmak, kalp aynasına parlaklık verir / Nabi
Dedikodu ve başkasını kötülemek, onu yapan kişiyi de kötü andırır Zaten bu tip kişilerin nasibi de yoktur / Nabi
Kimin elinde ne var ki isteyesin Onu yahut bunu 'bana ver!' diyesin / Nabi
Faiz geliri de sermayeye eklenince bu faiz yükü insanın belini büker / Nabi
Acıkmışı doyurmak, her gün nafile oruç tutmaktan hayırlıdır / Nabi
Peygamberler sözüne uyup 'Basit de olsa her kişinin yüzüne gül' / Nabi
İnkarcının inkârı çok kuvvetli olmazsa, kendi sözünü yeminle kuvvetlendirmeye kalkma / Nabi
Oruç, Allah'ın ezelî kudret ve kuvvetine mensup temiz bir gizliliktir Oruç melekiyet sıfatına bürünmektir / Nabi
Bunun feyzi mahşer gününe dek yürürlükte olsun ve hem seni, hem de başkalarını kuşatsın / Nabi
Yalan söyleyen bu tip kişilerle dostluk kurmaktan sakın ki onunla sohbet etmekten dolayı kişiye Cehennem ateşi isabet eder / Nabi
Kimsesizlere yardım dağıtmak; zenginleri davet etmekten elbette çok daha üstündür / Nabi
Mahrum olduğun iyi huyları bir say hele! Sonra da mülayim gönüllü ve derviş yaratılışı ol! / Nabi
Sakın ha, söz taşıyıcılık yapma ve koğucuun sözüne postacı olma / Nabi
İshale karşı yumuşatıcı sıvılaştırıcı ilaç ile yol açıklığı verir; kabız olanın imdadına da perhiz ile yetişir / Nabi
Herkesle iyi geçin! Cimri de olsa herkes ile gönlün hoş olsun! / Nabi
O saatte Allah huzurunda el bağlayıp hatalarından dolayı göz yaşı dökmek ne saadettir / Nabi
Oysa o zenginler hem yer içerler; hem de seni çekiştirirler ve bir noksanın varsa onu anlatırlar / Nabi
Hayriye kaleme alındığı günden itibaren çok sevilmiş ve en çok okunan kitaplar arasına geçmiştir Nabi, bu eserinde hiçbir makam ve mevki ayrımı gözetmeden, nereden ve kimden gelirse gelsin kötülüklere hep karşı çıkmış ve insanlara devamlı bir ümit ve yaşama şevki vermiş, hayatı güzelleştirmeyi hedef edinmiştir / Nabi
İlimlerin önemlileri içinde ilk sırayı tıb alır Tıb ilmini delilerden başka hiç kimse inkâr etmez / Nabi
Herkesi sırlarına ortak edinme; sırrını pazarlarda satılan süs malı haline getirme, pazara düşürme / Nabi
Gezip dolaşma mevsimi olan bahar ayları gelince gezintiye çık / Nabi
Herkesi sırrına ortak etme / Nabi
Metin ve tercümesi ile birlikte 1647 beyit, 34 bölüm ve 223 sayfadan meydana gelen Hayriye'nin daha çok günümüze ışık tutan bölümlerini ve beyitlerinden seçmeler yaptık Kitapta beyitler sayfanın üst kısmında, tercüme ise çizginin altında numaralanmış şekilde yer almaktadır Biz numaraları vermedik Sadece tercümesi yapılan ve numaralandırılan her beyti birer paragraf halinde sunmaya çalıştık Bu arada okuyucuya kolaylık sağlaması için de yazarın kendi bölüm başlıklarından ziyade ara başlıklar çıkararak kısa, ara bölümler halinde vermeye çalıştık / Nabi
Birçok acaib kişiler, tabiblik sevdasındalar ve kendi hayalleri ile doktor geçinirler / Nabi
Akranları arasında yerilir ve kötülenir olur Onun gelişini bir çok kişi uğursuzluk diye nitelendirir / Nabi
Kimsenin ayıbını yüzüne vurma / Nabi
Hacer-i Esved, Allah'ın sevgili kullarının, öperek şifa buldukları bir taştır / Nabi
Sana rızık olarak verilen şeyin seni bulması için birinden istemeye ihtiyacın olduğunu sanma Başkasından isteyip de boş yere mihnet ve sıkıntı çekme / Nabi
Her gördüğüne istek duyma / Nabi
Bilhassa seher vaktinde hiç yatma, uyanık ol O vakitte kendini tevbe seccadesine vakfet / Nabi
Herkesle iyi geçin / Nabi
Bir fakire yardımı dokunan kişi gerçekten dine layık kişidir ve o kişinin hayrı başkalarına da geçer / Nabi
Hastalığa, kuralları ile şifa tedbiri almalı; yoksa insanları kobay olarak kullanmamalıdır / Nabi
Nefsine iki nefeslik bir zaman bile sahip olup, hiç olmazsa o meselenin açılmasını beklemeye de sabredemez / Nabi
Bütün işlerin bozukluğunun aslı, yalandır, Akıl sahibi kişiler onu yapmaz / Nabi
Ancak bilgisiz cahiller, ahmaklar ve inatçılar, yemin ederek, sözlerini kuvvetlendirmeye çalışırlar / Nabi
İşlediklerinin daima sonunu düşün ve böylece din evin onarılmış olsun / Nabi
Hakkın ve ruhsatın olmadan bir mala el uzatma Halini bilecek olan, senden daha büyük ve bilgili olan Allah'tır / Nabi
Merteben ve yerin ne derece yüksek olursa olsun eteğini öpülmekten uzak tut / Nabi
Komşularına eğri bakışla bakma! Mahrum ve düşkünlere iltifatta bulun! / Nabi
Ey babasının cam! Şu sözümü kulağına küpe et: 'Borçtan çok sakın Borç insanı perişan eder, eğer kişi Eflatun kadar akıllı bile olsa, borç onu deliye döndürür' / Nabi
Er olan kişi, yalana tenezzül etmediği gibi yalanın kötü sonucuna da tahammül etmez / Nabi
Dilindeki ve gönlündeki daima Allah olsun Uğruna can verdiğin yer, yine Allah'ın yüce dergâhı olsun / Nabi
Mecliste sürekli susup durma; yeri geldikçe dil ol, yeri geldikçe kulak! / Nabi
Misafirin gözünü hasret çektiği şeyden perdeleme ve isteğinin imkânı varsa onu ondan esirgeme / Nabi
Onun huyu, âdeti ve işi budur Gece gündüz biricik düşüncesi budur / Nabi
Her şeye kadir olan Allah'ın seni zengin yaratırken onu da fakir etmesinin elbette bir hikmeti vardır / Nabi
İlim ilâhî bir sofradır İlim Allah'tan insanlara bir bağış, bir bahşiştir / Nabi
Ey gözümün nuru! Bu tür borçtan Allah Teâlâ seni korusun / Nabi
Halka yumuşaklık ve alçakgönüllülükle selâm ver, onlarla buluş ve sakın onlara, ayağa kalkma külfetini yükleme / Nabi
Asıl lâzım olan dünya denilen bu evin sahibidir (Allah'tır) Cahiller ise sahibi yerine evini isterler / Nabi
Dostlanrının haricinde bir kimse de olsa onları incitme! Hoyrat teklif ile kalplerim kırma! / Nabi
Zikir yaparken alenen dudaklarını kıpırdatma, zikir ve Allah'ı anış gizli gerektir / Nabi
taraflara kötü bir koku yayılır ve oralara melek inmez Yalanın söylendiği yer merkezinen 30 mil kadar bir daireye o pis kokudan dolayı melek uğramaz' / Nabi
Serpilmiş tohum yerden fazlasıyla biter ki, bu da iki âlemde sana yeterlidir / Nabi
İrfanın varsa anla ki, dostların, 'Vakit nakittir' diye söyledikleri işte budur / Nabi
Ey varlık ve vücud mecmuasının seçkin nüshası, ey sıfat aynasının süslü ve yakışıklı resmi oğul! / Nabi
Nimetin şükrüne sebep fakirliktir Devlet ve ikbalin güzel oluşuna süs yine fakirliktir / Nabi
Ey kaynaşma ve dostluk kitabından ders okuyan; ey sohbet usullerinden edep öğrenen oğul! / Nabi
İnsan olarak sana düşen, yüzünü yere sürmendir Hele el-etek öptürmek de asla kula düşmez / Nabi
Dilerim ki bunu, canından da nazik tutasın ve bir an bile yanından ayırmayasın, aklından çıkarmayasın! / Nabi
O din serveri Peygamber (asm) dedi ki 'Müslüman, halkın dilinden ve elinden emin olduğu kişidir' / Nabi
Ehli olmayan kişilere sırrını açma Âdilere, layık olmayanlara da meclise girmeleri için yol verme! / Nabi
İnsanlarla kavga ve çekişme halinde olanın eline rahatsızlık ve sıkıntıdan başka birşey girmez! / Nabi
Vefa elini vadeye açık tut Kime bir vaadde bulunursan yerine getir / Nabi
Eğer onlarla bir arada bulunmak kaçınılmaz olursa, artık çaresiz sen ona karşı tevazu göster / Nabi
Nur diyarının sultanı ilim hakkında 'Rabbi zidnî' (Rabbim, ilmimi artır) isteğine memur oldu / Nabi
Tekrar edilecek söz ya zikir, yahut Allah'tan bağışlanmayı isteme sözü olmalıdır: / Nabi
Cahillik neşterini kan dökmek için kullanmamalı ve yüce ömrün yol kesicisi olmamalıdır / Nabi
Ey olgunluk denizinin incisinin soyundan gelen oğul! Şu söyleyeceğim inciler kulağına küpe olsun: / Nabi
Bazı güçlü kişiler de vardır ki haklının hakkını vermemekte üstlerine yoktur Bu kişilerin yaptığı iş inkâr ile inkarlarını ispat için ettikleri yemindir / Nabi
Sabûr Allah'ın isimlerinden biridir Sabır sonsuz hikmetlerden bir hikmettir / Nabi
Hele hele dostların kalbine saplanan bir söz okuna, yergi ve alaya latife demek bile olmaz / Nabi
Para, yenilen şey değil, sadece rızkını sağlamada bir vasıtadır Sonuçta yenilecek şey, yine Allah'ın yarattığı nimettir / Nabi
Gönüllere vuslat müjdesi gibi olmalı, onu işiten rağbet ile şevke gelmeli / Nabi
Kimsenin seni methetmesiyle gururlanma, nefsini kırmaktan, körletmekten da sakın geri kalma! / Nabi
Sonra bu hengame giderek büyür ve senin hakkını sana vermez de hakimlere rüşvet olarak yedirir / Nabi
Gerçi akıllı kişiler şeker gibi tatlı bir söz söyleyip 'Sana karşı kibirli olana sen de kibirli ol' dediler / Nabi
Sen de o dostuna karşılık ver ve onu ikram ile mükâfatlandır / Nabi
Gururlu olmak şeytanın sıfatıdır Gururlu kişi tıpkı şeytan gibi Allah katında kovulur / Nabi
İlim, varlığın; cahillik ise yokluğun kaynağıdır Hiç var ile yok beraber olabilir mi? / Nabi
Allah, ilaç olmak üzere bitki köklerini hastalıklara bir şifa sebebi olsun diye yaratmıştır / Nabi
Bu binanın içinde olan kişi rahattır Dışı ise fenalıkların ayakları altında kalmıştır / Nabi
Yine o ilim sahibi Peygamber dedi ki 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz!' / Nabi
Kendi kendine doktorluk yapmaya kalkışan kişi doktor değil, öldürücü bir hastalıktır / Nabi
Zekâta ayrılan o mal Hazret-i Allah'ın hakkıdır, sen de edasını ihmal etme / Nabi
Güleryüzlülük rahmet alametidir Suratı ekşitme ise nefrete sebep olur / Nabi
İlimle uğraşmak kadar yüce bir iş olmadı İlimden de hiç kimse elem görmedi / Nabi
Fakirler zenginlerin aynasıdır Nitekim her şey zıddı ile vardır / Nabi
Ey cömertliğin son yüksek mertebesinin en güzel süsü, ey varlık okulunda edeb öğrenen oğul! / Nabi
Kıymetini yücelt, bayağı olma Her gördüğüne istek duyma! / Nabi
Kara sevdaya karşı kara patlıcanı ilaç diye verir! Sarılık hastalığıyla karşılaşsa hemen kan alır! / Nabi
Uzvun sertliğini yumuşaklığından bile ayıramaz; hatta vücudun kızarıklığını bile sarı sanır / Nabi
Söz söylerken sana 'söylediği az, mânâsı çok' hikmetinin mânâsı bir gidiş yolu olsun / Nabi
Aman ha! Kimseyi ayıbıyla ayıplama! Böyle bir şeyin sonucu ebedî bir tasa olur / Nabi
Kimseye ihtiyacını arz etme de, minnet yükü altında eğrilme / Nabi
Peygamberlerin övüncü Hazret-i Peygamber (asm) bile, hakikatler kendisine açılsın diye duada bulunurdu / Nabi
İnsanlığın, nefsin çektiyse kuşların şakımalarını da dinle / Nabi
Bu söz dudaklarının bir süsü olsun: 'Kimsenin ahım alma, halin yaman olur' / Nabi
İsteğin için ağzını sakın açma; dilenme sözleriyle dudağını bulaştırma / Nabi
Sakın fukaraya tiksinti ile bakma ve asla ihsanda bulunmaktan kaçınma / Nabi
Mahkeme salonuna hiç yolun düşmesin Sakın başını kuru kavgaya bulaştırma! / Nabi
Zekât, fakirlerin hakkıdır Ondan elini çekme, vermemezlik yapma ki temiz olan malını kirletmeyesin / Nabi
Ey oğulcuğum! Eğer sen Kabe'nin etrafını tavaf eden bir pergel olursan, bir gün elbet kazanç noktası sana kendini gösterecektir, karşılığını kıyamette alırsın / Nabi
Bu sefer canını başka bir meclise atar, her ne yapıldıysa orada da satar / Nabi
Çeşitli ilimler ile kendini donat, zihnini doldur Belki bir gün ona ihtiyacın olur da kullanman gerekir / Nabi
Nice ikbali ile aşağılık olmuş kişiler vardır ki bunlar kendi felaketlerinin ayakları altına düşmüşlerdir / Nabi
Dilinde ve gönlünde Allah olsun / Nabi
Arif ol, sakın ham sofu olma; gayret göster de yakın sırrına, Allah ilmine erenlerden ol / Nabi
Ey edeb çimenliğini süsleyen fidan; ey babasının gönlüne ve gözüne nur bağışlayan oğul! / Nabi
Şurubu, sinir ağrılarını dindirmeli; yaratılışına zararı olan hastalıktan yok etmelidir / Nabi
Bir meclisten başka bir meclise söz getirme ve ağzını emanet sandığı yap / Nabi
Senin rızkın sadece herhangi bir mal dolayısıyla değildir Rezzâk olan Allah, başka sebeplerle de sana rızık ulaştırır / Nabi
Arefe günü, yarlığayıcı Allah'ın, insanları hesap için topladığı kıyamet gününden bir örnektir / Nabi
En tatlı zamanların mayası, değersiz şeylerle uğraşırken yağmalanmış olursa yazıklar olsun / Nabi
Padişahın (idarecinin) kapısına şikâyet dolayısıyla varma, sana kötülükte bulunanı Allah'a havale eyle! / Nabi
O geçim malı ne kutludur ki, fakirler onunla ihtiyaçlarını karşılarlar / Nabi
"Lebbeyk" sadalarını çıkaran nefesler göklere doğru uydular gibi yükselir, giderler / Nabi
Bende yok sabr ü sükun sende vefadan zerre İki yokdan ne çıkar fikredelim bir kere. / Nabi
Bu neş'enin sonı elbetde ser-girânlıkdur. / Nabi
Sende takdir olunmamış rızık eline geçmez. Sana ayrılmış olan da asla başkasına gitmez. / Nabi
Gerçekleşmesi için düşmanına başvurmayı gerektiren isteğe lanet olsun. / Nabi
Bu neşenin sonu elbette baş ağrısıdır. / Nabi
Ol matlabın husûlüne la'net ki tâlibi, Lâzım gele mürâcaat itmek adûsına. / Nabi
Yorumlar ( 2 Adet ) 💬
esraesra
İyi idare eder
ravza şenolravza şenol
muhteşemmmm teşekkürler
Misafirlerin Şu Anda Baktığı Ünlüler
1💬
Ece Ayhan Ece Ayhan
Bugün Doğan Ünlüler ( 14 Nisan )
Anne Sullivan, bilinen ismiyle Anne Sullivan, İrlandalı-Amerikan öğretmen. Helen Keller'ın öğretmenliğini yapmıştır. Annе Sullivan, 1866'da Fееding Hills, Agawam, Massachusеtts'tе doğmuştuɾ. Vaftiz kayıtlaɾına göɾе ismi Johanna Mansfiеld Sullivan olsa da ona Annе ismiylе hit... Devamını oku >>
Aɾnold Joseph Toynbee (14 Nisan 1889, Londɾa ' 22 Ekim 1975), İngiliz taɾihςi. Taɾihin konusunun kültüɾleɾ olduğunu söyleyen, kültüɾleɾin ise dinamik yaρılaɾ olup, özellikleɾini yaɾatıcı kişileɾden aldığı, dolayısıyla taɾihin kültüɾleɾ hakkında olumlu ya da olumsuz değeɾlendiɾmeleɾde bulunmak ye&... Devamını oku >>
Bruce Michael Alberts (1938 doğumlu) bilim kamu politikası yaρtığı çalışmalarla ve Hücre Moleküler Biyoloji özgün yazar olarak bilinen bir Amerikalı biyokimyacı. Alberts, canlı hücreler bölmek zaman kromozom çoğaltmayı sağlayan protein kompleksleri yaρtığı çalışmada özellikle dikkat, Pakistan ve Endonezya Science dergisinin-Genel Yayın Yönetmeni-ve Amerika Birleşik Devletleri Bilim El ... Devamını oku >>
Christiaan Huygens, tanınmış Hollandalı biɾ matematikçi ve bilim adamıdıɾ. Huygens özellikle biɾ astɾonom, fizikçi, olasılıkçı ya da saat bilimi ile uğɾaşan kimliği ile biliniɾ. Huygens zamanının öncü bilim adamlaɾındandıɾ. Christiaan Huygens Satüɾn halkalaɾı üzeɾinde teleskobik çalışmalaɾ yapaɾak Satüɾn'ün Titan uydusunu keşfetmiştiɾ ve ayɾıca saɾkaçlı saati keşfetmiştiɾ. Christi... Devamını oku >>
Denis İvanoviç Fonvizin (14 Nisan 1744 veya 1775, Moskova - 12 Aɾalık 1792, Sankt Peteɾsbuɾg), komedya tüɾünde eseɾleɾ veɾen Rus oyun yazaɾı. diplomat, çeviɾmen. Hayatı Moskova Devlet Üniveɾsitesi'nde felsefe üzeɾine okudu. 1769'da Kont Nikita İvanoviç Panin'in sekɾeteɾi oldu ve oyun yazmaya yöneldi. 1783'te Rusya'nın toplumsal v... Devamını oku >>
Hilmi Yavuz 14 Nisan 1936'da İstanbul'da doğdu. Кabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktı. İngiltere'ye gitti. BBC'nin Türkçe bölümünde çalıştı. Londra Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdi. Türkiye'ye döndükten sonra çeşitli yayınevleri ve ansiklopedilerde görev aldı. Cumhuriyet, Milliyet, Yeni Ortam gazetel... Devamını oku >>
İbn Rüşd, Enԁülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhςı, matematikςi ve tıpςı. Kurtuba'ԁa ԁoğԁu ve Marakeş, Fas'ta ölԁü. İbn Rüşԁ'e göre biricik filozof Aristoteles'di. İbn Rüşd, en çok Devamını oku >>
Bugün Ölen Ünlüler ( 14 Nisan )
Emmy Noetheɾ, soyut cebiɾ ve kuɾamsal fiziğe çığıɾ açıcı katkılaɾıyla bilinen biɾ Alman matematikçidiɾ. Pavel Alexandɾov, Albeɾt Einstein, Jean Dieudonné, Heɾmann Weyl, Noɾbeɾt Wieneɾ ve daha biɾçok kişi taɾafından halka, alan, ve cebiɾ teoɾileɾinde devɾim yaɾatan, taɾihin en önemli matematikçi... Devamını oku >>
Geoɾg Fɾiedɾich Händel, müzik taɾihine opeɾa, oɾatoɾyo, kantata, düet gibi vokal eseɾleɾiyle geçen Alman klasik batı müziği bestecisi. Handel, 1712 yılında Londɾa’ya yeɾleşmeden önce Halle, Hambuɾg ve İtalya’da ciddi eğitim almış ve 1727 yılında İngiliz vatandaşı olmuştuɾ. İtalyan Baɾok müziğinin önemli bestecileɾinin ve... Devamını oku >>
Ramana Maharshi, Tiɾuvannamalai yakınlaɾındaki Aɾunachala tepesinde yaşamış, Advaita Vedanta akımından Hindu mistik. Öğɾetisinin temelini Atma-vichaɾa (benliğin soɾuştuɾulması) oluştuɾmaktadıɾ. Öğretisi Ramana Maharshi maneviyat taliplerine "Ben düşüncesi"nin kaynağına ulaşmak iςin "Benliğin soruşturulması" veya "Atma-Vichara" denilen metodu öğretti. Başlangıçta çaba gösterilmesi ... Devamını oku >>
Simone Lucie-Eɾnestine-Maɾie-Beɾtɾand de Beauvoiɾ (9 Ocak 1908 ? 14 Nisan 1986) Fɾansız yazaɾ ve feminist filozof. Roman, felsefe politik ve sosyal deneme, biyogɾafi ve otobiyogɾafi yazaɾı, gazeteci. En önemli eseɾi 1949?da yazdığı, kadınlaɾın göɾdüğü baskılaɾın bilimsel incelemesini yaptığı ve modeɾn feminizmin temelle&... Devamını oku >>
Vladimir Vladimiroviç Mayakovski (Rusça: Владимир Владимирович Маяковский) (1893-1930), Rus şaiɾ, oyun yazaɾı, film ve tiyatɾo aktöɾü. 7 ya da 19 Temmuz (Ne annesi, ne babası, ne de kendisi tam ola... Devamını oku >>