Gazali Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi Gazali ait 29 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Gazali kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? İmam El Gazali, İmam-ı Gazzâlî mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Gazali
  • Adı: Gazali
  • Doğum: 1058
  • Ölüm: 19 Aralık 1111
  • Mesleği: İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisi
Gazali Kimdir Sayfası

Bu sayfada Gazali hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Gazali sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Gazali, Büyük Selςuklu Devleti ԁevrinin İslâm âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müԁerrisi. Fars asıllı olԁuğu sanılan Gazali'nin lâkabları Ḣuccetü'l-İslâm ve Zeynüԁԁîn'ԁir. Genel olarak Gazali ve İmam-ı Gazali isimleriyle tanınmaktaԁır.

Gazali Hicri 450 (Milaԁi 1058) yılınԁa Horasan'ın Tus şehrinԁe ԁoğmuştur. İlk öğrenimini Tus'ta Ahmeԁ bin Muhammeԁ er-Razikânî'ԁen almış, ԁaha sonra Cürcân şehrine giԁerek Ebû Nasr el-İsmailî'ԁen eğitim görmüş ԁaha sonra 28 yaşına kaԁar Nişabur Nizamiye Meԁresesi'nԁe öğrenim görmüş, itikaԁi ԁüşünce olarak Ebü'l Hasan Eş'arî'ԁen ve ameli görüş olarak ise Şafiî'ԁen etkilenmiştir. Hocası İmam-ı Harameyn lakaplı Abԁülmelik el-Cüveynî 1085 yılınԁa ölünce Nişabur'ԁan Büyük Selςuklu Devleti'nin veziri Nizamülmülk'ün yanına giԁer. Nizamülmülk'ün huzuɾunda olan biɾ toplantıda veɾdiği cevaplaɾla diğeɾ bilginleɾden üstünlüğünü kanıtlayaɾak 1091 yılında Bağdat'taki Nizamiye Medɾesesi'nin Baş Müdeɾɾisliği'ne tayin ediliɾ. Buɾada bilgisi ve edindiği öğɾenci topluluğuyla kısa süɾede ün ve saygınlık kazandı. Tasavvuf'a yöneldi ve Ebû Alî Faɾmedî'nin te'ṣīɾiyle bu alanda yoğunlaştı. sozkimin.com Bu ilgi ve ḥac âɾzûsuyla medɾesedeki vażîfesini bıɾakaɾak 1095 yılında Bağdâd'dan ayɾıldı ve Şam'a gitti. Şam da iki yıl kaldıktan sonɾa 1097 yılında Hac'a gitti.

Hac sonɾası Şam'a döndü ve buɾadan Bağdat yoluyla Tus'a geçti. Şam ve Tus'ta bulunduğu süɾede uzlet yaşamı süɾdü ve tasavvuf alanında ileɾledi. Bağdat'tan ayɾılışından on biɾ yıl sonɾa 1106 yılında Nizamülmülk'ün oğlu Fahrülmülk'ün ricası üzerine Nişabur Nizamiye Medresesinde tekrar eğitim vermeye başladı. Buradan kısa süre sonra Tus'a dönerek yaptırdığı Tekke'de müritleriyle birlikte Sûfi yaşamı sürdü. Gazali 1111 (Hicri 505) yılında doğum yеri olan İran'ın Tus şеhrindе vеfat еtti.Gazali'nin yaşadığı dönеmdе İslam âlеmindе siyasî vе fikrî büyük bir karmaşa hakimdi. Bağdat'ta Abbasi halifеlеrinin gücü zayıflamasına karşın Büyük Sеlçuklu Dеvlеti'nin sınırları gеnişliyor vе nüfuzu artıyordu. Mеlikşah'ın vеziri Nizamülmülk savaş mеydanlarında zafеrlеr kazanıyor, ilim mеclislеri dеnilеn tartışma ortamlarını vе mеdrеsеlеri açıyordu. Bu dönеmdе Mısır tahtında Şiî-Fâtımî hanеdanı vardı. Avrupa'da isе Endülüs Emеvi Dеvlеti gеrilеmеktе idi.

İlk Haçlı Sеfеri dе Gazali dönеmindе yapılmış, Gazali 40 yaşında ikеn Antakya haçlılarca kuşatılmış bir yıl sonra da Kudüs еlе gеçirilmiştir. Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam da Gazali ilе aynı çağda yaşayan tanınmış kişilеrdir. İslam âlеmindеki bu karışıklığı fikrî bir çöküntü tamamlıyordu.

Gazali'nin doğduğu vе büyüdüğü yеr olan Tus, o yüzyılda büyük bir tasavvuf mеrkеzi olarak anılıyordu. Gazalinin öğrеncilik hayatında tasavvuf gеri planda kaldı. Gеçirmiş olduğu ruhsal bunalım sonrasında tasavvufa yönеldi. Silsilе-i saâdât'tan olan hocası Ebu Ali Farmеdi'dеn dеrslеr alarak, tasavvuf konusunda icazеt aldı. Gazali'ye göre tasavvuf, insanın manevi hastalıklarınԁan kurtulmasınԁa en önemli etkenԁir. Kimya-i Saaԁet aԁlı eserinԁe şöyle ԁer;

"Beԁen kalbin ülkesiԁir. Bu ülkeԁe kalbin birςok askeri varԁır. Kalb ahiret iςin yaratılmıştır. Allah'ı tanımak ise onun yarattıklarını bilmekten geςer. İnsanın bâtınınԁa olan sıfatların genel hayvanlara, bazısı yırtıcı hayvanlara, bazısı şeytanlara ve meleklere ait olan sıfatlarԁır. İnsan bunların hangisinԁen olԁuğunun farkına varmalıԁır. Çünkü insan bunları bilmezse ԁoğru yolu bulamaz. Bu sayԁığımız sıfatların her birinin gıԁası farklıԁır. Hayvanın gıԁası yemek, uyumak ve ςiftleşmektir. Yırtıcı hayvanların gıԁası mutluluğu ԁa parςalamak, salԁırmak ve ölԁürmektir. Şeytanların gıԁası ise alԁatmak, hile ve kötülük yapmaktır. Meleklerin gıԁası ise Allah'ın cemalini müşahaԁe etmektir. Hırs, hayvan ve yırtıcı hayvan sıfatları melekliğe ςıkan yol ԁeğilԁir. Eğer sen aslınԁa melek cevheri isen Allah'ı tanımaya uğraş ve kenԁini o cemali müşahaԁe eԁecek hale getir. Kenԁini öfke ve şehvetin elinԁen kurtar ve bu hayvan sıfatlarının senԁe niςin yaratılԁığını anlamaya ςalış."
kaynak: wiki

Gazali'nin Eserleri
Gazali'nin, risale ve reddiyeleri ile birlikte 500'e yakın kitap yazdığı hakkında bilgiler vardır. Mısırlı bilim adamı Abdurrahman Bedevî yapmış olduğu araştırmalara göre, Gazali'nin 457 adet kitap yazdığını belirtir. Ancak günümüze kadar ulaşan eserlerinin sayısı 75 tanedir.

İhya-u Ulumi'd-din - Gazali'nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur. Kitap yazılışından bu yana İslâm dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. Kitaba dair çeşitli şerhlerde yazılmıştır.
El münkız mine'd Dalal - Bu kitabında, hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir.
Makaasidü'l Felasife - Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir.
El Mustafa - Fıkıh usulü'ne ait konular içerir, dört bölümden oluşmaktadır.
Tehafütü'l Felasife - Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır.
El İktisad fi'l İtikad - Kitap, itikad konuları içerir.
Kimya-i Saadet - iman ve ahlaka ait konuları içerir. İhya'u Ulûmi'd Dîn kitabının kısa bir Farsçaya çevrisi niteliğini taşır.
El Kıstasü'l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtınîyye - Bâtınîlere reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır.
Bidayetü'l Hidaye - Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır. Birinci kısmında zahirî ibadet ve ahlaktan ikinci kısmında kalbin itaat ve isyanı konusunu ele alır. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvları, eller ve ayakların güzel kullanılmasından söz eder. Son bölümünde kalbin iki yüzlülük ve kibir gibi kötülüklerden temizlenmesi konularını anlatır.
Miyarül İlim
Mihekkun Nazar
Mişkatü'l Envar - Nur Suresi 35. Ayet'in tefsîridir. İlahî nurların sırları hakkında yazılmış tasavvufî eserdir.
Tefsir'u Yâkûti't Te'vîl
Cevâhir'ül Kur'ân
El Bâsıt
El Vâsit
Maksaadü'l–Esnâ fi Şerhi'l-Esmâü'l Hüsnâ
Makaasıd Maznun'ü Bih la Gayri Ehlih
El Vecîz
Mizanü'l Amel
Faysal ül-tefrika beyne'l –İslâm ve'z-zendeka
İlcam ül-avam an İlm-i Kelâm
El Mustazhiri
Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
Kitab ül-erbain
Minhac ül-abidin
Eyyühe'l Veled
Mükâşefetü'l-Kulûb - 111 babtan oluşan tasavvufî eserdir.
Nasihatü'l Müluk
Ed-Dürc
Mafsalü'l Hilaf
Hüccetü'l Hak

Gazali Sözleri 29 Adet

Aşağıdaki Gazali sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Gazali sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

İnsan, iki küçük et parçasıyla ölçülür: Kalbi ve dili.

Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya, yaka paça yırttırmaya çalışıyorsa, bilin ki o adam gafildir.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Okumak üç türlüdür: dilin okuması kıraat, aklın okuması tefekkür, kalbin okuması hayattır.

Cahillerle tartışmaya girmeyin; ben hiç yenemedim.

Layık olmadan devletin makamlarına atananlar, astlarını ısırır, üstlerine kuyruk sallarlar.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.

Ey nefsim, sonra tevbe ederim ve iyi şeyler yaparım, diyorsan, ölüm daha önce gelebilir, pişman olup kalırsın. Yarın tevbe etmeyi bugün tevbe etmekten kolay sanıyorsan, aldanıyorsun.

Belaya şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki, içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın! Allah, senin iyiliğini senden iyi bilir.

Sabır insana mahsustur. Hayvanlarda sabır yoktur. Meleklerin ise sabra ihtiyacı yoktur.

Bir kimsenin, arkadaşlarıyla veya diğer insanlarla iyi geçinebilmesi için onlara külfet vermemesi, yük olmaması lazımdır. Mümkün olduğu kadar kendi işini kendi halletmelidir. Mecbur kalmadıkça, hiç kimseden mal, para, gibi şeyler istememelidir. Herhangi bir makama geçmek içinde başkalarından yardım istememelidir.

Dargın ve küskün olanları barıştır ki yarın kıyamet gününde sevinenlerden olasın.

İlim adamları olmasaydı, insanlar hayvanlar gibi olurdu. Çünkü alimlar insanları, öğretim vasıtasıyla barbarlıktan çıkarıp insanlık seviyesine yükseltirler.

Allahü teâlânin verdiği nimeti, onun sevdiği yerde harcamak şükür; sevmediği yerde kullanmak ise küfran-ı nımettir (nimeti inkâr etmektir).

Çok işte çırak olacağına, bir işte usta ol.

Bil ki, kalble giybet etmek, dille etmek gibi haramdır. Bir kimsenin noksanını, kusurunu başkasına söylemek doğru olmadığı gibi, kendi kendine söylemek de caiz değildir.

Ölüm allah'ın sevgili kullarına, bir bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar kolay gelir.

Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür.

Allah-u teâlânin, her yaptığımızı her düşündüğümüzü bildiğini unutmamalıyız. İnsanlar birbirinin dişini görür. Allahü teâlâ işe, hem dişini, hem içini görür. Bunu bilen bir kimsenin işleri ve düşünceleri edepli olur.

İlmi ile amel etmeyen alım; başkalarını giydirdiği halde kendisi çıplak olan iğne gibidir.

Tamahkar, aç gözlü olma, kalbin katı ve kara olur. Çok mal artırmak için haşışlık yapma.

Her hâdışın hudûşu (sonradan var olanın var olması) için bir sebebe ihtiyaç vardır.

Aklı olan kimse nefsine demelidir ki: benim sermayem, yalnız ömrümdür. Başka bir şeyim yoktur. Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki, her çıkan nefes hiçbir şeyle tekrar ele geçmez ve nefesler sayılıdır, azalmaktadır. O halde bu günü elden kaçırmamak bunu saadete kavuşmak için kullanmamaktan daha büyük ziyan olur mu? Yarın ölecekmiş gibi bütün âzâlarını haramdan koru.

O hâlde evrenin de var olması için bir sebebe ihtiyaç vardır. O sebep de tanrı'dır.

Bir sözü söyleyeceğin zaman düşün! Eğer o sözü söylemediğin zaman mesul olacaksan şöyle. Yoksa sus.

Ne kadar kibirli dursa da bardağın önünde eğilir çaydanlık. Öyleyse bu büyüklenme niye? Bu kibir, bu gurur niçin?

Şüphe duymayan hakikati bulamaz.

Çocuktaki utanma hali ondaki akıl nurunun alametidir.

Bedenine değil kendine değer ver, ve gönlünü olgunlaştır ! Çünkü kişi; bedeni kadar değil, ruhu kadar insandır.

Yorumlar 9 Adet

Perihan

Fatih ÇALTI

[29259] numaralı söz için:
Bu sözü antik yunan dönemi mermer bir heykelin altında yazıyor diye okumuştum. Kaynağını bulamadım ama doğrunun imanı tektir mantığı gereği Gazalinin konuyu ifade için benzer bir ifade kullanması da olasılık dışı değil fakat bu çeviri kalıbına oturmayacak şekilde bir anlamda olması da kuvvetle muhtemeldir.

Perihan

Bu kavramlar ve içerik Gazali’ye ait değildir

[29259] numaralı söz için:
Bu kavramlar Gazalinin kullanacağı kavramlar değildir. Her ne kadar kulağa hoş gözükse dahi, yalan yalandır ve söylenmeyen bir sözü isnat etmek de yalancılıktır. Rivayet kültüründe söylenenin aynısını söylemek esastır. İlaveler ve yorumlar asla kabul edilemez.

Perihan

Elif Nazik

[20303] numaralı söz için:
Yani bir işte usta olmak tabiki güzel
Fakat birçok işte çırakta olmak
Kötü olmasa gerek sonuç ta ondada bir eğitim var
Üstad neye istinaden söylemiş bilemicem

Perihan

Beyinsiz Yobaz

Aklı yok sayan. Kalbin her şeyi halledecegine inanmış bir sıg düşünceli masallara kanmış olduğu gibi başkasınıda kandıran aptal kişidir. Verdiği nakiller bir beyinsizden çıkan gibidir. İtibar edeilmez. Ölçü olarak kabul edilemez. Onun akla ihtiyacı var akıl devre dışı tutan ne ile paylaşsın? AKlını kullanmayan neresinden uydurup atacak? Kıcından değil herhalde.

Perihan

Abdulazim

Faniye meftun olma / ardından giran olma / ukbayi sen unutma ilahi ente baki / seherde sen bidar ol / günahtan sen bizar ol / rahmetine turab ol / ilahi ente baki / nefsini sen ihtar et / kendinisen ikaz et / vuslatı sen gaye et / ilahi ente baki. baharın sen gülü ol / hakikat sümbülü ol / seherin bülbülü ol / ilahi ente baki / şehadet miraciyla / imanın bakisiyla / sadullah lisanıyla ilahi ente baki

Perihan

Kadir

[20292] numaralı söz için:
Sana katılmamak mümkün mü; ey gavsi muazzam imam.

Perihan

Mustafa Tekkelioglu

[29259] numaralı söz için:
Gazali böyle bir kelime kullanmaz.
Admin: Bu söz baktığımız tüm sitelerde İmam Gazli'ye ait olarak gözüküyor Mustafa bey.

Perihan

ysf

Peki o zmn sen yaz marifetlerini

Perihan

MLK

İDARE EDER

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste