Ataullah İskenderi Sözleri ve Hayatı

söz kimin

Bu sayfada Sufi Ataullah İskenderi ait 24 adet sözleri / alıntıları ve hayatı yer almaktadır. Ataullah İskenderi kimdir? Ölüm / doğum tarihi kaçtır? İbn Atâullah el-İskenderî mesleği, nereli, hayatının özeti, kısaca özgeçmişi, kaç yaşında gibi bilgilere ulaşacaksınız.

Ataullah İskenderi
  • Adı: Ataullah İskenderi
  • Ölüm: 1309
  • Mesleği: Sufi
Ataullah İskenderi Kimdir Sayfası

Bu sayfada Ataullah İskenderi hayatının özeti yani kısaca hayatı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Ataullah İskenderi sayfasında hata veya düzeltme bildirimi için lütfen çekinmeden bizimle irtibata geçiniz. Bildirin.

Ebü'l-Abbas (Ebü'l-Fazl) Tâcüddîn Ahmed b. Muhammed b. Abdilkerîm b. Atâillâh eş-Şâzelî el-İskenderî (ö. 709/1309) el-Hikemü'l-Atâiyye adlı eseriyle tanınan Şazelî sûfîdir.

İbn Atâullah el-İskenderî, Şâzeliyye ta­rikatının Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî ve halife­si Ebü'l-Abbas el-Mürsî'den sonra üçüncü büyük şahsiyetidir.

İskenderiye'de doğdu. Dedesi Abdülkerîm, İskenderiye'de tanınmış bir Mâlikî fakihi olup İbn Atâullah'ın Letâifü'l-minen'deki ifadelerinden anlaşıldığına göre şiddetli bir tasavvuf muhalifi idi.

Letâifü'l-minen adlı eserindeki ifadelerden, babasının Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî ile görüştüğü anlaşılmak­tadır. Kendisinin Şâzelî ile görüşmüş ol­ması tarihen mümkünse de bu konuda kaynaklarda bilgi yoktur.

İbn Ferhûn, onun Zemahşerî'nin el-Mufassal ve et-Tehzîb adlı eserlerini ihtisar ettiğini, ikinci esere yedi ciltlik bir şerh yazdığını söyler. sozkimin.com

İbn Atâullah, Nâsırüddin İbnü'l-Müneyyir'den fıkıh, Muhyiddin el-Mâzûnî'den nahiv, Şerefeddin Abdülmü'min ed-Dimyâtî'den hadis ve Muhammed b. Mahmûd el-İsfahânî'den felsefe, mantık, kelâm tahsil etti.

Fıkıh âlimi olarak tanın­dığı bu yıllarda tasavvufa karşı iken Şâzeliyye tarikatının pîri Ebü'l-Hasan eş-Şâzelî'nin halifesi Ebü'l-Abbas el-Mürsî ile tanıştı ve onun sohbetlerine devam etmeye başladı.

Muhtemelen şeyhinin iz­niyle vaaz ve irşad iςin gittiği Кahire'ye yerleşti. Burada çevresinde, Tabakâtü'ş-Şâfiyye müellifi Sübkî'nin babasının da katıldığı geniş bir cemaat oluştu.Aynı yıl­larda Mısır'da bulunan İbn Teymiyye ile İbn Atâullah ve müridleri arasında çıkan yoğun tartışmalar İbn Teymiyye'nin haρ­se atılmasına yol açtı.

İbn Atâullah, mür­şidi Ebü'l-Abbas el-Mürsî vefat ettiği za­man (686/1287) Кahire'de bulunuyordu.


Hayatının bundan sonɾaki dönemini Кa­hiɾe'de geςiɾen İbn Atâullah 13 Cemâziyelevvel 709'da (19 Ekim 1309) Medɾese-i Mansûɾiyye'de vefat etti ve Кaɾâfe Mezaɾlığı'na defnedildi.

Daha çok kitleleɾi deɾinden etkileyen hitabet taɾzı, vaaz ve sohbetleɾiyle tanı­nan İbn Atâullah'ın bu özellikleɾi başta el-Hikemü'l-'Atâiyye olmak üzeɾe eseɾ­leɾine de yansımıştıɾ.

Eseɾleɾinde ayɾıca tasavvufun en deɾin konulaɾına daiɾ bil­gileɾ bulmak mümkündüɾ. Ancak İbn Atâ­ullah, düşünceleɾini ifade edeɾken vahdet-i vücûdcu sûfîleɾin taɾtışmalaɾa yol açan tesbitleɾine temas etmemiş, vahdet-i vücûd ile vahdet-i şühûd aɾasındaki dengeyi çok dikkatli biɾ şekilde koɾumuş­tuɾ.

Riya ve şöhɾetten uzak ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, ɾecâ ve ümit onun tasavvufî düşüncesinin temel kav­ɾamlaɾıdıɾ.

Sözleɾi aşk ve cezbenin coşkunluğuyla değil, tefekküɾün incelikle­ɾiyle yoğɾulmuştuɾ.

İbn Atâullah'a göɾe amel ve ibadetleɾ biɾtakım şekil ve su­ɾetleɾden ibaɾet olup bunlaɾın ɾuhu, âbidin kalbinde bulunması geɾeken ihlâs sıɾɾıdıɾ.

Fakɾ veya iftikaɾ denilen Allah'a muhtaç olma hali üzeɾinde ısɾaɾla duɾan İbn Atâullah haşyetle beɾabeɾ olan ilmi en hayıɾlı ilim olaɾak göɾüɾ.

Onun düşün­celeɾinde Hakîm et-Tiɾmizî, Sülemî, Ha­ɾis el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Abdülkeɾîm el-Kuşeyɾî ve Gazzâlî'nin tesiɾi­ni göɾmek mümkündüɾ.

Muhyiddin İbnü'l-Aɾabî ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi İbn Atâullah'ın dü­şünceleɾi de tasavvufî çevɾeleɾi etkilemiş­tiɾ.

Eseɾleɾi Kuzey Afɾika başta olmak üzeɾe bütün İslâm ülkeleɾinde bilinmek­tediɾ.

Elliden fazla sûfînin teɾcüme ve şeɾhettiği el-Hikemü'l-'Atâiyye'nin şâɾihleɾi aɾasında hemen heɾ taɾikattan sûfî vaɾdıɾ.

Çağdaş Mısıɾlı âlim Ebü'1-Vefâ et-Teftâzânî, onu bütün yönleɾi ile ele alan biɾ eseɾ hazıɾlamıştıɾ.


Кaynak: Mustafa Кaɾa. "İbn Ataullah el-İskendeɾî". Tüɾkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Cilt: 19, s. 336

Ataullah İskenderi Sözleri 24 Adet

Aşağıdaki Ataullah İskenderi sözleri hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız veya sayfamızda bulunmayan Ataullah İskenderi sözlerini sayfaya ilave etmemizi istiyorsanız irtibata geçiniz. Bildirin.

Allah nezdindeki kıymetini anlamak istersen, O'nun seni ne ile meşgul ettiğine, hangi vazifelerde istihdam ettiğine bak.

Sorulan her şeye cevap veren, bulduğu her şeyi yorumlayan, bildiği her şeyi dile getirenin bu durumunu, cehaletinin delili kabul et.

Zillet ağacının dalları, yalnızca tamah tohumundan büyüyüp serpilir.

İbadetler için boş vakit arayıp geçirmek, nefsin ahmaklığındandır.

Allah seni yarattıklarından uzaklaştırdığı zaman bil ki, sana dostluğunun kapısını açmak istiyordur.

Yapacağın iki işten hangisini yapacağına karar veremezsen, nefsine ağır geleni seç. Çünkü ancak hak olan nefsine ağır gelir.

Söylenen her söz içinden çıktığı kalbin durumunu üzerinde taşır.

Arkadaşlıkta sirayet vardır. Yani insan sohbet ettiği kişiden huy kapar.

Dünyanın sıkıntı ve üzüntülerini dert edinip, ahiretin sıkıntı ve üzüntülerini göz ardı eden kimse; kendisini parçalamaya gelen aslanla ilgilenmeyi bırakıp da, kendini ısıran pire ile mücadele eden kimseye benzer.

Başlangıcı parlak olanın sonu parlaktır.

Ey insan! İnsanların baktığı yerleri düzletiyor, Allah'ın baktığı yeri, kalbini niçin düzeltmiyorsun.

Gizli ilimleri bilmekten ise kendi ayıplarını bilmek daha iyidir.

Bir günah işlediğinde, bu senin Rabbine karşı istikametli olma ümidini kesmesin. Belki de bu sana takdir edilmiş son günahtır.

Mahbubundan, yani sevdiğinden karşılık bekleyen ve ondan maksadını, dileğini isteyen sadık bir seven değildir. Muhib, yani seven, elinde olanı sevgilisi için verendir, sevdiğinde olanı almak isteyen değil.

Allah nezdindeki kıymetini anlamak istersen, O'nun seni ne ile meşgul ettiğine, hangi vazifelerde istihdam ettiğine bak.

Kalpten çıkan söz kalbe, dilden çıkan söz ise kulağa ulaşır.

Zillet ağacının dalları, yalnızca tamah tohumundan büyüyüp serpilir.

Sakın ümitsizliğe kapılıp 'Kapılar bana kapandı' deme. Kapıyı ısrarla vurana kapılar açılır.

Nefsini sana tercih edenle arkadaş olma. Çünkü o değersiz bir kişidir. Seni nefsine tercih edenle de arkadaş olma. Çünkü o hareket fazla devam etmez. Öyle bir kişiyle dost ol ki o hatırlanınca Allah hatırlansın ve sohbeti kalbi nurlandırsın.

Ne tuhaf, insan hiç ayrılmayacağı Allah'tan kaçma, mutlaka ayrılacağı dünyaya yapışma halindedir.

Varlıklarına sevindiğin şeyler az olsun; yokluklarına üzüldüklerin de az olur.

Varlığını gizlilik arazisine göm.
Zira gömülmeden biten tohum
tamamen olgunlaşamaz.

Allah (c. c) bütün mahlukatı insana hizmetkar kıldığı halde, mahlukata hizmet etmek isteyen insanın hali ne acayiptir.

Sorulan herşeye cevap veren, bulduğu her şeyi yorumlayan, bildiği herşeyi dile getirenin bu durumunu, cehaletinin delili kabul et.

Yorumlar 10 Adet

Perihan

Arzu

aradığımı daha bulamadım yıllar önce tesadüfen tv de sohbetini zaman zaman izlediğim bir hocamız ismini bilmiyorum yaşıyomu onu da bilmiyorum ama çok merak ediyorum

Perihan

Emine

Allah razi olsun mekani cennet olsun ne manali sozler

Perihan

Kul İlhami

Ölmüş ve yaşayan bütün Allah dostlarına selâm olsun.

Perihan

Aslan

Bu sözler ancak yaşanırsa anlaşılır, yaşayan nerde?

Perihan

Derviş

Evet alimler hep güzel şeyler söylerler, nerde alıp uygulayan,yaşayan. Yaşamayan bilemez, anlayamaz. S. A.

Perihan

ali bey

Çünkü nefesleri ni düşündükleri icin

Perihan

Humma

Allah razı olsun. Cuma günü bu güzel sözleri okumayı nasip etti bana.

Perihan

Sema Nur

Allah razı olsun

Perihan

ömer faruk elmalı

bu güzel ve veciz sözler bir kere okumayla anlaşılamaz.çok dikkatli ve çok okumakla bizleri güzelliklere yönlendirir.

Perihan

Behzat akalan

Ne güzel yazmış allah mekanını cebnet etsin
Okullarda neden bu tür arif zaatlar anlatılmıyor
Çocuklara hep buna şaşarım..

Yorum Yaz

söz kimin Alfabetik Liste