Mardinde meydana geIen katliam Cumhuriyet tarihinin en büyük katIiamıdır....